22 de maig de 2023

LA LECTURA I L'ESCRIPTURA A L'ESCOLA

El nostre model d'aprenentatge de les llengües considera que els infants són lectors i escriptors des de l'inici del procés.

Els nens i les nenes d'infantil viuen envoltats de lectura i escriptura, a la família, al barri i a l'escola, i valorem l'aprenentatge de la llengua com una competència que es continua desenvolupant al llarg de la vida.

A l'àmbit escolar es duen a terme propostes de lectura i escriptura ben diverses i contextualitzades ja sigui a projectes, a festes i tradicions, a la vida quotidiana, etc. Aquestes pràctiques esdevenen molt significatives per al nostre alumnat perquè s'emmarquen en situacions comunicatives autèntiques i properes.

Tot i que l'ensenyament i aprenentatge de la llengua escrita és present al llarg de la jornada escolar, al taller de lectors i escriptors es duen a terme activitats específiques amb un grup reduït d'infants i això permet que els docents, coneixedors dels diferents processos de desenvolupament, puguin oferir una atenció molt més personalitzada tenint en compte els diferents coneixements, ritmes i nivells evolutius.

Es promou la curiositat i l'interès pel llenguatge escrit fomentant la confiança i l'autonomia de l'alumnat, els nens i nenes d'infantil són capaços de fer moltes coses i els hem d'animar i acompanyar perquè vagin avançant en el seu procés d'aprenentatge de la lectura i l'escriptura.

Imatge
lectoescriptura