Preinscripcions a Jesuïtes Casp - Sagrat Cor de Jesús

Aquí trobareu tota la informació per fer la preinscripció a la nostra escola.

Preinscripcions

Comencem amb vosaltres el procés de preinscripció

Us donem tota la informació necessària per completar la preinscripció a la nostra escola.

Batxillerat: MATRÍCULA OBERTA!

US AJUDEM EN EL VOSTRE PROCÉS D'INSCRIPCIÓ!

Contacteu amb nosaltres a: secretaria.casp@fje.edu

Dades clau

 • Educació Infantil: preinscripció del 6 al 20 de març de 2024
 • Educació Primària: preinscripció del 6 al 20 de març de 2024
 • Educació Secundària: preinscripció del 8 al 20 de març de 2024

CRITERIS PRIORITARIS

 • Germans al centre: 50 punts
 • Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l'escola. Les puntuacions no se sumen entre si:
  • Domicili habitual de la família dins la zona educativa: 30 punts
  • Lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora dins la zona educativa: 20 punts
  • Domicili habitual de la família mateix districte municipal: 15 punts
  • Domicili habitual de la família mateix municipi: 10 punts
 • Renda garantida de ciutadania: 15 punts (Quan un membre de la unitat familiar rep l'ajut de la renda garantida de ciutadania).

CRITERIS COMPLEMENTARIS(serveixen per desempatar)

 • Pare, mare o el tutor o tutora legal treballant al centre educatiu: 10 punts
 • Família nombrosa: 10 punts
 • Família monoparental: 10 punts
 • Bessó o trigemin: 10 punts
 • Situació d'acolliment familiar: 10 punts
 • Discapacitat: 15 punts. Quan el mateix infant, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33%.
 • Condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme: 10 punts

La documentació acreditativa tant dels criteris prioritaris com dels complementaris s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de preinscripció dins el període establert.

A l’hora de completar la vostra preinscripció escolar, en el cas que el vostre fill/filla vingui d’un altre centre, necessitareu les següents dades:

 • El número del RALC (Registre d’Alumnes del Departament d’Educació) del vostre fill/filla. No és necessari per a P3.
 • El nostre codi de centre: 08005199.

Necessitareu:

 • DNI electrònic, certificat digital, TCat, IdCat Mòbil, Cl@ve, etc.
 • (En cas d’entrar a P3) Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

 

Necessitareu:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • DNI, passaport o altres documents d’identitat del pare, mare o tutor que fa la gestió.
 • DNI de l’alumne/alumna en el cas que sigui major de 14 anys o si, tot i no tenir 14 anys, té DNI.

 

Cal presentar:

 • Proximitat al centre.
 • Certificat o volant municipal de convivència de l’alumne amb la persona sol·licitant quan el domicili que s’al·lega no coincideix amb el document d’identitat que es presenta**.
 • Còpia del contracte laboral o del certificat emès per l’empresa, quan s’al·lega el domicili del lloc de treball.

** I el DNI renovat, amb la nova adreça, en el moment de la matrícula.

Necessitareu:

 • Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció (RMI).
 • Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor, tutora o germans (si escau).
 • Certificat de disminució, igual o superior al 33% (si escau).
 • Família nombrosa o monoparental (si escau).
 • Carnet de família nombrosa o monoparental vigent (si escau).

Veniu a conèixer-nos

L’elecció del centre escolar és una decisió clau per al desenvolupament del infants. Obrim les nostres portes per ensenyar-vos com som i què fem. Concerteu una entrevista personal o visiteu-nos a la jornada de portes obertes. Us esperem!

Ompliu el formulari i ens posarem en contacte amb vosaltres.

Dades de contacte del pare/mare
Dades de l'alumne/a
Dades del curs

Preguntes freqüents

La preinscripció és el procés per demanar plaça en un centre educatiu. Per obtenir plaça en una escola finançada amb fons públics (pública o privada concertada), primer de tot s’ha de fer la sol·licitud d’admissió en els dies establerts oficialment.

La sol·licitud de preinscripció és electrònica i es pot fer des de qualsevol ordinador, tauleta o mòbil amb connexió a Internet, accedint al web preinscripcio.gencat.cat.

Cal emplenar la sol·licitud electrònica o en suport informàtic que hi ha al web preinscripcio.gencat.cat en el termini establert. Una vegada enviada, es rep, per correu electrònic, el resguard de presentació de la sol·licitud, on s’especifica si cal adjuntar alguna documentació fotografiada o escanejada.

 

No, la preinscripció a centres educatius és un procés gratuït.

No, en cap cas. S’ha de presentar una sola sol·licitud i indicar-hi, per ordre de preferència, els diferents centres als quals us interessa inscriure la vostra filla o fill.

No. El període fixat per fer la preinscripció és un període de dates establert per presentar sol·licituds i documentació necessària. Per tant, és igual que presentis la teva sol·licitud el primer dia o l’últim dia, sempre dins del termini establert.

A efectes de l'admissió, es distingeixen dos tipus de NEE:

Necessitats educatives específiques vinculades a discapacitats intel·lectuals, auditives, visuals o motrius, amb trastorns de l'espectre autista o trastorns greus de la conducta, trastorn mental greu o amb malalties degeneratives greus.

Necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals que generen una situació de desavantatge educatiu en relació amb les condicions d'educabilitat bàsiques que compromet el seu procés d'aprenentatge o que dificulta el seu èxit escolar.

Tots els centres disposen d’una reserva de places per a l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

 

Cada centre us pot informar de les places que oferirà el curs que ve. Pregunteu quina és la previsió de places per a germans a P3 i de places reservades per a alumnat amb necessitats específiques.

Cada família pot omplir fins a 10 opcions de centres. El recompte de punts es farà a partir dels punts aplicables a la primera opció, segons els diversos criteris, i aquesta puntuació es mantindrà en la resta d’opcions escollides.

Passa a estar a la llista d’espera del centre educatiu sol·licitat (sempre que no sigui alumne/a amb necessitats educatives especials) i se li assigna plaça, en cas d’haver-hi vacants, en un altre dels centres docents demanats, seguint l’ordre de preferència indicat a la sol·licitud. En cas de no poder-se assignar cap de les peticions realitzades, se li assignarà plaça d’ofici d’entre les vacants.

A partir del vostre domicili, podeu saber en quins centres públics i concertats podeu obtenir la màxima puntuació per proximitat (criteri prioritari). També podeu obtenir punts a partir del lloc de treball.

Els criteris de prioritats serveixen per ordenar i assignar les sol·licituds de preinscripció (proximitat, germans al centre, renda anual). En cas d’empat, s’apliquen els punts obtinguts per criteris complementaris (família nombrosa, família monoparental, discapacitat, pare o mare treballant al centre, acolliment, part múltiple, etc.). I si encara hi ha empat, es té en compte l’ordenació per sorteig públic.

 • Tenir germans al centre suma 50 punts. És el criteri que atorga més prioritat.
 • Els punts per proximitat són: 30 punts si el centre és a la vostra zona educativa a partir del vostre domicili habitual; 20 punts si és a la zona educativa del vostre lloc de treball; 15 punts si el centre és al vostre districte però fora de la vostra zona educativa. 
 • El criteri per la renda anual suma 15 punts.

 • Discapacitat en l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans ja no és un criteri general sinó complementari i suma 15 punts.
 • Tenir el pare, la mare o el tutor/a treballant al centre ja no és un criteri general sinó complementari i suma 10 punts.
 • Ser família nombrosa suma 10 punts.
 • Ser família monoparental suma 10 punts.
 • Ser alumnes nascuts en part múltiple és un nou criteri i suma 10 punts.
 • Ser alumne/a en situació d’acolliment familiar és un nou criteri i suma 10 punts.
 • Ser víctima de violència de gènere o terrorisme és un nou criteri i suma 10 punts.

 • Còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o targeta de residència on consti el NIE o del passaport, si es tracta de persones estrangeres.
 • Còpia del DNI de l’alumne/a en cas que sigui més gran de 14 anys o tingui DNI tot i ser menor de 14 anys.
 • Si s’escau, la documentació acreditativa dels criteris de prioritat.

És el número d’identificació de l’escola i és necessari per complimentar el full de sol·licitud oficial de la preinscripció.

08005199

Un cop publicades les llistes d’admesos, les famílies han de confirmar la plaça al centre durant les dates establertes al calendari del procés de preinscripció. Si no es confirma la matrícula en el centre assignat es perdrà la plaça.

La preinscripció és el procés per demanar plaça en un centre educatiu i la matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s'hi ha obtingut plaça.

La matrícula dels alumnes admesos es formalitza en les dates que estableix el calendari corresponent a cada ensenyament. Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.

Per formalitzar la matrícula cal aportar una còpia del carnet de vacunacions en el qual figurin les dosis de les vacunes rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions, s’ha d’enviar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’infant en el qual figurin les dosis de les vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si el nen/a no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal enviar un certificat mèdic oficial justificatiu.