21 de desembre de 2022

Presentació dels Treballs de Recerca de 2n de Batxillerat

Els dies 5 i 7 de desembre els alumnes de 2n de Batxillerat han exposat de manera oral els seus Treballs de Recerca (TdR). A les presentacions han assistit els nois i noies de primer per agafar experiència de cara a l’elecció immediata del tema del seu treball.

El treball de recerca és un conjunt d'activitats estructurades i orientades a la investigació que realitzen tots els alumnes de batxillerat amb l'orientació i seguiment del professorat, per tal de consolidar la competència en recerca.

Què vull investigar? Quina pregunta vull respondre i per què? Detectar un problema o un tema interessant i formular-lo és el primer pas de tota recerca. Un cop formulat el tema, cal iniciar-ne la recerca. L’alumne comença establint el marc teòric i formulant la hipòtesi de recerca. Amb això pot avançar en l’obtenció d’informació rellevant que li permeti aportar les evidències que confirmin o refutin la hipòtesi plantejada i finalment elaborar les conclusions.

La dedicació horària de l'alumnat és de 70 hores aproximadament i, de forma habitual, es realitza entre finals del primer curs i inicis del segon curs del batxillerat.

L’estudiant ha de demostrar que ha seguit un mètode d’investigació rigorós, que té imaginació i capacitat per coordinar la informació recollida, que té creativitat per demostrar les hipòtesis de treball.