Escola innovadora

Referents en innovació educativa

Una escola amb una cultura innovadora

La innovació educativa es pot definir com el procés que implica modificar aspectes essencials de la proposta d'ensenyament i aprenentatge amb la finalitat de millorar la qualitat educativa, i en conseqüència, els aprenentatges de l’alumnat.

És per això que la innovació educativa no es pot entendre com una finalitat en si mateixa, sinó com un mitjà. Un mitjà que per a nosaltres ens ha d’ajudar a assolir el nostre propòsit educatiu: formar persones competents, conscients, compassives i compromeses que siguin capaços de donar resposta als reptes de la societat actual des d’una mirada d’equitat i justícia social. 

A partir d’aquest propòsit, entenem la innovació com el procés de reflexió sobre el “què fem” i el “com ho fem” per tal de fer propostes de millor contínuament que enriqueixin la nostra proposta educativa.

Ara bé, en quins aspectes essencials i en quins processos es fonamenta la nostra innovació? Quins són els seus ingredients?

Acompanyem el creixement del nostre alumnat en totes les seves dimensions (personal, social, acadèmica i espiritual) des de tots els escenaris de l’escola  amb la mateixa intenció educativa, tant els d’educació formal com els de no formal. Educació integral. 

Exemples: Jornades gastronòmiques centrades en la Ciutadania Global, itinerari pastoral, activitats interetapes: padrins de lectura, productes de projectes, voluntariat Servir + per l'alumnat de 3r i 4t d'ESO, Escenari Frontera per l'alumnat de batxillerat, diferents propostes de Treball de Recerca a batxillerat: d'investigació; de voluntariat; emprenedoria social, desplegament dels projectes per tractar la ciutadania globals a 3r i 4t de la PIN: "Dejamos huella"

Adaptem la nostra proposta educativa a les necessitats del context social actual. 

Exemple: batxillerat en línia, diversificació de propostes segons els interessos dels alumnes a nivell transversal a la NEI.

Situem les necessitats, interessos i habilitats de l’alumnat en  el centre del procés d’ensenyament i d’aprenentatge respectant els diferents processos maduratius.

Exemples: Ambients a Cicle Inicial, reunions setmanals de l'equip tutorial acompanyat de la direcció de l'etapa, de la DOP i del consiliari amb dos objectius: preparar la setmana i tractar temes referents a l'alumnat.

Situem a l’alumnat amb un rol actiu, passant d’una visió tradicional on l’alumne era receptor passiu de coneixements,  a una nova visió on l’alumne construeix el seu aprenentatge.  

Exemples: MALL a infantil – primària, caixes de recerca PIN, projectes internacional NEI-TQE, programes del TQE, nodes d'aprenentatge a MOPI, avaluació formativa i formadora, carpetes d’aprenentatge, DAP, treball per projectes a totes les etapes.

Modifiquem els aspectes essencials del nostre model basant-nos en la recerca científica de diferents camps vinculats a l’educació (psicologia cognitiva, didàctica, neurociència) i ho fem en totes les etapes de l’escola de forma transversal.

Exemples: Avaluació formativa i formadora, carpetes d’aprenentatge, DAP, treball per projectes a totes les etapes.

Proposem metodologies diverses d’aprenentatge que permeten donar resposta a les diferents maneres d’aprendre del nostre alumnat i que impulsen el desenvolupament competencial, la col·laboració, la creativitat, i l’esperit crític, tot incorporant els recursos tecnològics adients i alhora vetllant en tot moment pel benestar emocional dels alumnes.  

Exemples: Formacions amb formadors provinents de les universitats (Neus Sanmartí, Marta Portero, MALLs), projectes de col·laboració amb UB (personalització aprenenatge) i amb Blanquerna (comunitats d'aprenentatge), establint els PIs de forma coordinada amb el DOP del centre per permetre l'evolució acadèmica i personal de l'alumnat, Batxillerat en línia, treball cooperatiu - treball individual, treball autònom i treball dirigit.

Ens reconeixem com a escola que entén l’avaluació com a element fonamental del creixement, tant del nostre alumnat com del propi model educatiu. Una avaluació centrada en un procés continu de reflexió, a partir de l’anàlisi de les evidències de la pròpia pràctica, que ens porta a la presa de decisions per a la millora. 

Exemples: No notes a infantil – primària, coavaluació, autoavaluació, instrumets: rúbriques, portafolis a totes les etapes, incrementant el retorn qualitatiu en l'avaluació acadèmica de l'alumnat; estratègies de feedback dins de l'aula.

Una escola que promou la participació activa de les famílies, mitjançant la col·laboració constant amb els educadors per tal potenciar els aprenentatges del nostre alumnat, esdevenint una autèntica comunitat d'aprenentatge.

Exemples: Aportacions de les famílies en diferents formats: - experts de continguts (segons projectes), - competència llengua anglesa (Come and play), - testimoniatge personal o familiar, - participant en tastets, trobades periòdiques amb les famílies delegades del nivell, participació de les famílies en l'orientació acadèmica de futur de l'alumnat (Projecte Futur; taules rodones de professions...).

Treballem en xarxa amb altres escoles i amb referents externs (universitats i entitats socials).

Exemples: Trobades periòdiques d'homòlegs de direccions de les etapes, de les DG de les escoles, de les direccions pedagògiques, de les DOP, de les direccions de pastoral; formacions conjuntes al fòrum i d'altres puntuals...

Apostem per la formació permanent de l’equip d'educadors per tal de millorar l’eficiència en la seva tasca. 

Exemples: 35 programes formatius diferents, 3213 hores de formació, 146 educadors en diferents formacions.

Apostem per un lideratge distribuït entre tots els membres de la comunitat educativa  tot respectant les diferents responsabilitats segons els llocs que ocupen. 

Exemples: Recerca permanent del talent i afavorint el creixement professional de l'equip docent, governança: estructura matricial amb 15 consells diferents amb la participació de 30 educadors i educadores diferents

Dissenyem espais educatius que potencien diferents tipus d’aprenentatges.

Exemples: Projecte Patis.

Proposem una organització flexible d’espais i temps que facilita donar resposta a les necessitats de l’alumnat i l’equip docent.

Exemples: Franges projectes de 2-3 hores, treball internivells al MOPI.