8 de maig de 2020

Preinscripció 2020-2021

La preinscripció escolar per al curs 2020-21 serà del 13 al 22 de maig

Benvolgudes famílies,
Us volem informar que el Departament d'Educació ha informat que la preinscripció per l’educació infantil, primària i ESO finalment serà entre el 13 i el 22 de maig de forma telemàtica.
L’escola facilitarà a les famílies tots els recursos necessaris per a la presentació telemàtica de les preinscripcions ja sigui a través de la nostra web o mitjançant el correu electrònic secretaria.infantjesus@fje.edu .
En el cas de les famílies que no tinguin els mitjans per fer-ho per aquesta via, s’habilitarà la preinscripció presencial només amb cita prèvia entre els dies 19 i 22 de maig a l’escola, garantint totes les mesures organitzatives i de prevenció.
Ens els propers dies us anirem informant dels criteris específics establerts a la normativa vigent i la normativa pel qual s'estableix el procediment d'admissió així com els calendaris.
Tanmateix, a fi que disposeu de la documentació que caldrà aportar per tramitar la preinscripció, us avancem quina és:

  • Sol·licitud de preinscripció (encara no publicada, us informarem)
  • Llibre de família
  • DNI del tutor que signa la sol·licitud
  • DNI de l'alumne (obligatori per majors de 14 anys)

En el cas de optar a criteris de prioritat:

  • Proximitat del domicili habitual: Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant
  • Proximitat del lloc de treball: còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa.
  • Família nombrosa / Monoparental: Targeta Família Nombrosa / Monoparental
  • Discapacitat: Certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n'al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d'altres comunitats autònomes

Puntualment us enviarem totes les novetats que es produeixin.
Restem a la vostra disposició  ja sigui per telèfon al 933 622 058 o per correu electrònic a secretaria.infantjesus@fje.edu per a tot allò que considereu oportú i aprofitem per saludar-vos ben cordialment.
 
Equip de secretaria

 

PORTES OBERTES VIRTUALS