9 de octubre de 2023

Benvinguts a la nostra ciutat

Un representant d'un Ajuntament ens planteja un problema: la documentació que ofereixen a les famílies que venen a viure al barri no té en compte els nens. Volen crear un material específicament adreçat als nens i nenes nouvinguts que els ajudi a instal·lar-se al barri. I ens proposa un repte : acceptaríem l’encàrrec de fer nosaltres aquest material?

Així és com presentem el projecte Benvinguts a la nostra ciutat als alumnes de 2n de Primària Inicial.

Imatge
PIN 2_Benvinguts a la nostra ciutat Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi - FM Sarrià

Per tal d’assolir el repte proposat, els nens i nenes de 2n de Primària reflexionen sobre com donar-hi resposta, decideixen el millor format per transmetre la informació i planifiquen les tasques per elaborar el producte final.

El projecte, que conté de manera transversal competències bàsiques de diferents àmbits (Coneixement del medi, lingüístic, artístic i plàstic), es desenvolupa en diverses fases:

• Construïm un barri en miniatura per comprendre què són els serveis públics, a quines necessitats donen resposta i on estan situats.

• Localitzem la nostra ciutat i el nostre barri en diversos mapes, aprenen a interpretar les representacions gràfiques d’un territori i creem un testimoni literari d’algun racó significatiu del barri.

• Inventem el patrimoni: reflexionem sobre la funció dels museus, dels edificis històrics i dels monuments, analitzen les fonts d’informació sobre les festes i les tradicions del nostre barri i comprenem la importància del patrimoni material i immaterial d’un poble i la necessitat de preservar-lo.

• Per grups, creem la nostra guia d’acollida, valorem el treball en equip i prenem consciència de l’itinerari del nostre aprenentatge.

• Visitem la seu del districte de l’Ajuntament i fem el lliurament de la nostra guia d’acollida perquè pugui ser utilitzada a partir d’aquest moment.

A través de les activitats variades que proposa cadascuna de les diferents fases, els alumnes de 2n, aprenen, pel que fa l’àmbit del Coneixement del medi,  a interpretar i a analitzar dades per comprendre la societat en què vivim, a valorar problemes socials rellevants per plantejar propostes de futur, a participar de la vida col·lectiva per millorar la convivència i a construir un entorn més just i solidari. En l’àmbit lingüístic es treballa la fluïdesa en la lectura per comprendre textos en diferents formats i suports, la comunicació oral en diferents situacions comunicatives, la producció de textos de tipologies diferents i aprenen a emprar recursos literaris per expressar sentiments, realitats i ficcions tant en Català, com en Castellà i Anglès.  Amb les activitats plàstiques, a través del dibuix i el color, aprenen a expressar emocions i sensacions i a través de la creació de maquetes treballen la dimensió espacial.

Enguany hem participat activament a la Festa Major de Sarrià. El divendres 6 d’octubre a la Plaça de Sarrià hem realitzat  una demostració de balls tradicionals.