Projecte educatiu d’Infantil

La descoberta de les pròpies emocions i talents.

El nostre projecte educatiu d’Infantil

L’alumne protagonista

Estimulem la curiositat per conèixer i comprendre el que passa al seu entorn i a ell mateix. 

Fomentem la seva creativitat. Animem a donar respostes alternatives, a desenvolupar noves idees i a trobar solucions a situacions quotidianes. Prenem consciència que formem part de diferents entorns, des del més proper fins al món. 

Animem a tenir una visió crítica. Qüestionem i raonem allò que succeeix al nostre voltant. Expressem opinions respectant els arguments que no coincideixen amb els propis. 

Comencem a entendre la responsabilitat. Reconeixem i gestionem les pròpies emocions i acollim i acompanyem les dels altres. Guanyem autonomia. Ens enfrontem als petits reptes del dia a dia. Despleguem al màxim les nostres capacitats i aprenem a demanar ajuda quan ho necessitem. Integrem valors com l’agraïment, l’equitat i el respecte com a eix fonamental per al desenvolupament personal i social.

Imatge
Alumna d'infantil a l'hort de l'escola Jesuites Sarria - Sant Ignasi

ENTORN: descoberta, interacció i responsabilitat

Potenciem les connexions amb el món real per descobrir-nos i generar empatia vers els altres.

Impulsem la participació de les famílies per personalitzar els itineraris d’aprenentatge.

Atorguem molt de valor a la resolució pacífica dels conflictes. Promovem relacions de qualitat amb els altres. 

Establim pautes de convivència i col·laboració amb el grup.

Imatge
Alumnes d'infantil de l'escola Jesuites Sarria - Sant Ignasi

CONTINGUTS: experiencials i connectats a l’entorn

Ens orientem al desenvolupament de capacitats, habilitats, actituds i valors.

Ens vinculem a contextos i situacions reals que els infants poden experimentar.

Ens connecten als interessos i talents de cadascun dels infants i del grup.

Imatge
Alumnes d'infantil de l'escola Jesuites Sarria - Sant Ignasi mirant fotografies

METODOLOGIES: actives i lúdiques

Promovem l’observació, l’exploració i l’experimentació de l’entorn.

Impulsem la curiositat i el gaudi per aprendre a través del joc i l’estimulació.

Fomentem l’empatia de l’infant i la seva socialització.

Potenciem la comunicació a través dels diferents llenguatges: corporal, verbal, musical, audiovisual, plàstic, etc.

Imatge
Alumna d'infantil de l'escola Jesuites Sarria - Sant Ignasi

AVALUACIÓ: personalitzada i constructiva

Fem avaluacions personalitzades i constructives.

Afavorim la seguretat afectiva i emocional.

Formem una imatge positiva de la persona i els altres.

Implementem progressivament hàbits i destreses bàsiques d’aprenentatge.

Orientem cap a la presa de consciència del progrés de les pròpies capacitats. Desenvolupem l’autonomia i l’autoregulació.

Imatge
Alumnes i docents d'infantil  de l'escola Jesuites Sarria - Sant Ignasi jugant amb marionetes

ORGANITZACIÓ: inclusiva i participativa

Promovem comportaments i relacions saludables en un entorn segur i motivador.

Facilitem el vincle família i escola. Tenim una proposta educativa integradora i global. 

Fem visible la diversitat com una font de riquesa i una oportunitat d’aprenentatge. 

Potenciem l’autonomia de l’infant. Fem seguiment i acompanyament individual.

Els nostres programes i projectes

Nodes d'aprenentatge

Els nodes són nuclis temàtics culturalment significatius que donen resposta a jo i els altres, món i societat, i fortaleses. 

Organitzem aquests espais per nivells i internivells. Ens definim com a comunitats i fem aprenentatge entre iguals.

Seguim la seqüència didàctica: Provocar - Preguntar-se - Investigar - Aplicar - Comunicar - Reflexionar

Treballem la inclusivitat a l’aula de forma natural.

Afavorim l'obertura al món, la interdisciplinarietat dels aprenentatges vertebrats des d'un treball col·lectiu amb el grup.

Projecte matemàtic

Presentem tots els conceptes de la matemàtica des de ben petits i des de diferents estratègies. 

Fem servir un currículum circular de manera que cada concepte es va repetint i ampliant. 

Utilitzem el joc i les activitats prèvies dins la sessió per acabar en un treball individualitzat.

Àgora

Potenciem la comunicació entre iguals i mestres i treballem estratègies de pensament a partir del llenguatge oral.

Donem rellevància a valors, actituds i normes, i la mediació de conflictes. 

Expliquem contes, parlem del cap de setmana, d’incidències, normes, responsabilitats i mostrem els murals de la persona protagonista. Fem les sessions de pastoral.

Racons i tallers

Encoratgem l’autonomia, la iniciativa, la llibertat, l’espontaneïtat, la responsabilitat, l’experimentació i la recerca. 

Reforcem l’expressió oral a través del joc simbòlic i del desenvolupament de les activitats programades.

Facilitem la interacció entre els infants, estimulem la seva creativitat, promovem els aprenentatges a partir dels sentits i la manipulació.

Afavorim la socialització i la individualitat de cada infant.

Anglès

Integrem la llengua anglesa en la vida escolar.

Incidim en la comprensió oral: entendre instruccions bàsiques, vocabulari i estructures senzilles associades a un context. 

Partim de diferents històries, jocs, dramatitzacions i cançons amb el suport d’imatges i materials manipulats.

Establim espais comunicatius en anglès per naturalitzar aquesta llengua.

Bagul Magis

Proposem una metodologia per acostar narracions bíbliques als nens i nenes que parteix del mètode Montessori. Ens permet enriquir l’espiritualitat de l’infant des de la vessant ignasiana.

Natació

En les instal·lacions de l’escola i dins de l’horari lectiu, per a tots els alumnes de P3 fins a 6è de Primària. Com activitat paraescolar per als alumnes de P5 a 2n de Batxillerat.

Espais de ciència, experimentació i joc

Aquest curs estrenem un laboratori pensat per als alumnes d'Infantil.

Un espai en què l'experimentació, unida a l'acompanyament del docent, esdevé ciència.

Presentem diferents propostes, i els infants, per internivells, aprenen a partir de l'assaig i l'error, canvis de variables i preguntes que els permeten pensar i tornar-ho a provar.