17 de novembre de 2021

Més motivació, interès i participació en la lectura i escriptura gràcies al model pedagògic de Jesuïtes Educació

El Model d’Aprenentatge de les Llengües (MALL), que des del curs 2015-2016 s’aplica a les vuit escoles Jesuïtes de Catalunya, revoluciona la manera d’ensenyar a llegir i a escriure a totes les etapes de la formació i incrementa els beneficis per a l’alumnat

Els nens i nenes de les vuit escoles de Jesuïtes de Catalunya tenen més motivació, mostren més interès i incrementen la seva participació en el procés d'aprendre a llegir i escriure  que abans de l'aplicació del MALL. Aquestes són les millores que s'observen després d'analitzar els resultats de les més de 125 enquestes realitzades a docents d'infantil i primària inicial.

El professorat ha detectat també un increment en l’autoestima de l’alumnat gràcies a què el MALL és un model molt més respectuós i acollidor amb els diferents ritmes d’aprenentatge. Per exemple, aquells alumnes amb més dificultats per llegir tenen menys pressió i guanyen en seguretat i autonomia perquè es respecta el moment del procés d’aprenentatge de manera individual. 

Un altre benefici d’aquest nou model pedagògic és que tant la lectura com l’escriptura esdevenen una pràctica social a l’aula, on els alumnes comparteixen i comenten llibres, revisen produccions dels companys, produeixen textos conjunts i es generen converses literàries entorn de llibres llegits. A més, la lectura i l’escriptura són més presents a l’aula en hàbits quotidians i amb un ús més funcional, segons destaquen els docents.

Emmarcat dins el projecte l’Horitzó +, el procés d’innovació pedagògica de Jesuïtes Educació, el MALL concep l’infant com una persona amb capacitats comunicatives i amb un cert bagatge lingüístic. Per tant, des d’un inici, abans de saber llegir i escriure, tots els alumnes són considerats, d’una manera o d’una altra, com a lectors i escriptors.

En base a aquest canvi paradigmàtic, l’aprenentage de la llengua passa a ser una competència a continuar desenvolupant no només a totes les etapes educatives sinó també al llarg de la vida.  Per aquesta raó, el treball de la competència comunicativa no s'aborda només des de les àrees de llengües sinó des de totes les àrees del coneixement (ciències socials, ciències naturals, etc.).

Un dels canvis més significatius d’aquest nou model és considerar sempre el text com un tot, en què intervenen diferents dimensions. A les activitats de llengua escrita es prioritza l'adequació i l'organització de les idees, i la seva coherència i cohesió. L'adquisició del codi, la correcció gramatical i ortogràfica, es fan de manera progressiva i contextualitzada.

L’objectiu últim és ajudar el nostre alumnat a adquirir una gran capacitat comunicativa, és a dir, formar persones molt competents a l’hora d'utilitzar el llenguatgede manera eficaç i adequada als diferents contextos comunicatius que es produeixen en l’entorn social, des dels més familiars fins als més acadèmics i professionals.

A dia d'avui la implementació del MALL està força consolidada en les etapes inicials (MOPI i PIN) i s'està formant als docents de secundària perquè puguin desplegar el MALL en les etapes posteriors.