Projecte educatiu ESO

Una nova etapa en la maduració personal i en el desenvolupament cognitiu, es consoliden les operacions concretes. Respon a l'evolució natural d'unitat i coherència psicopedagògica d'aquestes edats.

El nostre projecte educatiu a ESO

Què aprenem a 1r i 2n d’ESO?

Acompanyem les persones en la construcció d’una escala de valors forta que els permeti prendre les primeres decisions d’àmbit acadèmic i relacional, alhora que desenvolupen una base competencial sòlida.

A treballar en equip.

A fer un ús responsable de la tecnologia i estratègies digitals.

A aplicar el pensament crític, analític i creatiu. 

A desenvolupar capacitats pròpies dels diferents àmbits curriculars.

A explorar la interioritat i espiritualitat.

A emprar habilitats i estratègies per l’aprenentatge.

A profunditzar en actituds i valors.

Com ho aprenem?

Fomentem la participació en la presa de decisions en els àmbits acadèmic, organitzatiu i relacional. Donem resposta als diferents ritmes i necessitats.

Imatge
Alumnes de ESO i el consiliari de l'escola Jesuites Sant Gervasi

Interioritat i espiritualitat

Descobrim i vivim els valors cristians, creant espais que possibiliten la vida interior i l’espiritualitat.

Imatge
Seguiment a l'alumnat de Jesuïtes Sant Gervasi

Seguiment personal

Fem seguiment continu del procés de creixement personal i acadèmic a través de l’equip educador, tutor, especialistes, consiliari i equip d’orientació psicopedagògica.

Imatge
Metodologies actives de Jesuïtes Sant Gervasi

Metodologies actives

Promovem el creixement personal i acadèmic a partir de la reflexió sobre les experiències pròpies.

Imatge
Seguiment de l'entorn a Jesuïtes Sant Gervasi

Entorn

Vivim el nostre entorn com a context d’aprenentatge, per situar-nos i prendre decisions a partir de la seva anàlisi crítica.

Imatge
Alumne de l'escola Jesuites Sant Gervasi a l'extraescolar de basquet

Actituds i valors

Entenem la justícia social, equitat, inclusió i participació democràtica, etc.

Imatge
Recursos digitals a Jesuïtes Sant Gervasi

Recursos digitals

Oferim recursos digitals integrats a les propostes educatives. Vetllem sempre tant per l’expertesa com per la responsabilitat de l’ús que se’n fa.

Imatge
Alumnes i docent de l'ESO de l'escola Jesuites Sant Gervasi a una classe

Avaluació

Fem avaluacions centrades en la presa de consciència del procés d’aprenentatge. Dotem d’eines i estratègies per la seva millora mitjançant feedbacks continuats.

Imatge
Laboratori de l'escola Jesuïtes Sant Gervasi

Agrupacions i espais

Donem resposta als diferents ritmes d’aprenentatge per assolir els objectius. Proporcionem espais al servei de l’aprenentatge, innovadors, flexibles i polivalents.

Els nostres programes i projectes de la NEI

CREA

Desenvolupem la creativitat. Treballem un àmbit que cada estudiant escull i en un projecte consensuat amb un equip d’alumnes.

#AquiProuBullying

Prevenim l’assetjament, treballem la gestió dels conflictes i fem servir la mediació.

Gaudim amb la lectura

Promovem el plaer de la lectura i progressem en el gust per aquesta.

Tutoria

Comptem amb membres de l'equip de tutoria a dins de l’aula. Cerquem el vincle sa i empoderador del tutor-estudiant i la capacitació de tots els membres dels equips docents per acompanyar de manera integral.  La tutoria integrada forma part d’un dels elements diferencials del nostre model. 

Treball per projectes

Afavorim un aprenentatge escolar útil.  Animem que l’alumnat tingui opinió pròpia, sigui autònom i capaç de resoldre nous reptes en cooperació amb els altres. 

Dimensió internacional

Com a escola ens marquem com a finalitat ajudar de forma eficient als nostres estudiants a comprendre la societat actual i a adquirir les habilitats, valors, actituds i estratègies necessàries per tal d’afrontar els desafiaments globals de la nostra societat, en definitiva, Educar per a una Ciutadania Global.

SABER MÉS

Què aprenem a 3r i 4t d’ESO (TQE)?

El pas a la joventut es converteix en un temps de dubtes, descobertes i presa de decisions. Moment clau i fonamental en el desenvolupament vital de la persona, que s’endinsa en la construcció de la seva pròpia personalitat.

Moment per aprendre a:

Treballar en equip.

Fer un ús responsable de la tecnologia i estratègies digitals.

Aplicar el pensament crític, analític i creatiu. 

Desenvolupar capacitats pròpies dels diferents àmbits curriculars.

Explorar la interioritat i espiritualitat.

Emprar habilitats i estratègies per l’aprenentatge.

Establir actituds i valors.

Com ho aprenem?

Treballem l’autoconeixement i la interioritat. Ajudem a créixer integralment i harmònica, cooperant en equip. Descobrim gradualment competències, valors, habilitats i allò que ens sentim cridats a ser i a fer.

Treballem en equip.

Resolem problemes.

Fomentem el pensament crític.

Aprofundim en les competències comunicatives.

Millorem les llengües estrangeres: anglès i francès.

Treballem la interioritat i l’espiritualitat.

Gestionem el propi aprenentatge.

Profunditzem actituds i valors.

Imatge
Alumnes i docent de l'escola Jesuites Sant Gervasi

Aprenentatge competencial

Proposem un aprenentatge basat en el desenvolupament de les competències.

Imatge
Aula de TQE de l'escola Jesuïtes Sant Gervasi

Nous espais d’aprenentatge

Transformem les aules en espais diàfans, digitalitzats i polivalents.

Imatge
Alumnes de l'ESO de l'escola Jesuites Sant Gervasi a les taquilles

Acompanyament de l’alumnat

Som al costat dels estudiants en aquest moment clau de canvi i construcció de la seva identitat. Ajudem en la seva autonomia i vetllem pel seu creixement integral.

Imatge
Equip docent a ESO de Jesuïtes Sant Gervasi

Equip docent

Treballem en equips integrats i reduïts, que acompanyen un mateix grup d’alumnes i combinen diferents experteses: equip tutor, docents, departament d’orientació i consiliaris.

Imatge
Entrada d'Avenir de l'escola Jesuïtes Sant Gervasi

Integració de les famílies

Vetllarem per una comunicació flexible, fluida i atenta a les necessitats de cadascú, tot creant l’apropament i la participació activa de les famílies.

Objectius de 3r i 4t d’ESO (TQE)

Acompanyem l’alumnat en la construcció d’una escala de valors forta. Dotem d’una sòlida base competencial.

Alumnat protagonista

Acompanyem en la presa de decisions en els àmbits acadèmic, organitzatiu i relacional.

Consciència i valors

Descobrim i vivim en els valors cristians. Creem espais que possibiliten la vida interior i l’espiritualitat.

Orientació personal

Orientem i donem seguiment en els àmbits personal, acadèmic i vocacional.

Diversitat d’itineraris

Oferim una àmplia i variada proposta d’itineraris educatius per trobar la resposta adequada a les necessitats de l’alumnat.

Metodologia

Fem ús de metodologies diverses segons els aprenentatges (projectes, ABP, programes, flipped classroom)

Entorn

Creem un entorn relacional de convivència, participació i respecte.

Actituds i competències

Desenvolupem actituds i competències per l’accés als estudis posteriors.

TIC a les aules

Fem ús de les TIC en el procés d’ensenyament i aprenentatge. Creem grups-aula en el marc d’una plataforma pròpia (laNET).

Avaluació

Ens centrem en la millora i el desenvolupament competencial amb l’avaluació contínua.

Agrupacions i espais

Espais al servei de l’aprenentatge: innovadors, flexibles i polivalents.

Programes i projectes de 3r i 4t d’ESO (TQE)

Orientació vocacional i pels estudis

Plantegem un itinerari personal de descoberta per detectar quins són els seus valors, actituds, talents.

Depèn de tu

Integrem el compromís, la corresponsabilitat i el servei com a eixos principals de la seva quotidianitat. Preparem els futurs agents transformadors d’un món molt més humà i just. Proposem un contacte directe amb els col·lectius més vulnerables i les seves necessitats al voluntariat al Casal Loiola o el programa «Joves per als altres».

Dimensió internacional

Apostem per les llengües estrangeres. Fem intercanvis amb alumnat d’escoles de diferents països, oferint la possibilitat de conèixer altres cultures i ampliant els horitzons dels nostres joves.

SABER MÉS