27 de juny de 2022

La mirada de Jesuïtes Educació al nou currículum escolar

El curs 2022-2023 entrarà en vigor a Catalunya el nou currículum escolar que contempla una sèrie d'oportunitats i reptes per les escoles que afecten a totes les etapes educatives: Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i FP. Quins són aquests canvis i com els afrontem des de Jesuïtes Educació?

L’enfocament  competencial

Un dels punts més transformadors del nou currículum és l’aposta per un enfocament més competencial a totes les etapes, és a dir, que l’alumnat apliqui els aprenentatges per resoldre problemes en contextos reals. Tot i que les competències ja estaven presents en el currículum actual s’ha fet una revisió de l’estructura i dels components (competències claus, perfil competencial de sortida, competències específiques, criteris d’avaluació, sabers...) per facilitar la seva aplicació als centres i les aules. D’aquesta manera es pretén fugir de l’acumulació de coneixements i es posa en valor com aplicar-los. L’alumnat fa un aprenentatge més profund, significatiu i perdurable. 

Aquesta mesura integra en el marc normatiu del Departament d’Educació els processos d’innovació educativa que Jesuïtes Educació va iniciar fa 10 anys amb el nostre projecte L’Horitzó +. Per tant, es reforça la nostra línia de treball en l’aprenentatge de competències transversals (saber treballar en equip, aprendre a aprendre, autonomia, iniciativa personal), el compromís social, l’interès per la sostenibilitat mediambiental, la coeducació i la perspectiva de gènere, entre d’altres.

Més hores d’autonomia, més llibertat pels centres     

Per altra banda, el nou currículum incrementa el número d’hores d’autonomia als centres (entre 4 i 6 hores a la setmana en funció de l’etapa educativa). Aquesta flexibilitat horària permet ajustar les necessitats i personalitzar segons el context i el projecte de cada centre: dona llibertat a les escoles per dedicar temps en aquelles matèries i/o projectes propis que es vulguin o es necessitin reforçar. 

Avaluació formativa i formadora, avaluar per aprendre

Tot i que als nostres centres ja s’estaven dedicant molts esforços en aquesta direcció, el canvi normatiu afavoreix continuar treballant per a la seva integració en totes les etapes influint en un canvi cultural en tots els actors de la comunitat educativa –alumnat, famílies i educadors-. L’avaluació formadora pretén implicar l’alumnat en el seu aprenentatge per pendre decisions que l’ajudin a continuar millorant. 

Més optatives al Batxillerat, més itineraris per l’alumnat

El nou currículum proposa una major diversitat de matèries optatives. Ofereix, per tant, una major opcionalitat per l’estudiant en la línia de personalitzar els itineraris d’aprenentatge, una línia que des de Jesuïtes Educació ja es va començar a treballar amb la incorporació d’assignatures virtuals amb l’objectiu de donar resposta als interessos dels estudiants i flexibilitzar segons els seus ritmes i necessitats. 

Pla d’acompanyament als nostres docents

Aquesta primavera, arrel de vàries jornades de reflexió a càrrec de les direccions pedagògiques, Jesuïtes Educació va establir una proposta per acompanyar a tots els seus educadors en la coneixença i comprensió del nou currículum i per a l’actualització i millora de les seves pràctiques. Un procés d’acompanyament personalitzat a cada escola i que tindrà continuïtat el curs vinent al llarg de diverses sessions formatives.