Compliment normatiu de la Fundació Jesuïtes Educació

Transparència

A la Fundació Jesuïtes Educació promovem la responsabilitat institucional i aspirem a arribar als nostres objectius actuant d’una manera transparent, amb integritat i complint amb la legislació vigent.

Codi de conducta

Comptem amb polítiques internes de gestió per garantir la transparència i bones pràctiques a la Fundació. Com a entitat de la Companyia de Jesús, la Fundació Jesuïtes Educació assumeix i integra el codi de conducta de la Companyia de Jesús a Espanya. El codi conté els modes de procedir adients per complir les obligacions que té l’entitat, per compromís institucional, per llei o per voluntat pròpia, així com un conjunt de valors i principis que han d'inspirar la conducta de tots els treballadors i col·laboradors de la Fundació Jesuïtes Educació.

Compliment normatiu

La Fundació Jesuïtes Educació ha desenvolupat i aprovat un manual de compliment normatiu que conté una sèrie de protocols per prevenir i detectar situacions de risc penal en l'entitat, com ara la corrupció, el frau intern o altres pràctiques fraudulentes.

Compta també amb una persona responsable del compliment normatiu (compliance officer) que duu a terme la funció independent d’identificar, avaluar, prevenir i informar sobre els possibles riscos derivats de l'incompliment del marc normatiu i el codi ètic aplicable a la Fundació.

CANAL DE DENÚNCIES DE LA FUNDACIÓ JESUÏTES EDUCACIÓ

Fundació Jesuïtes Educació disposa d’un canal de denúncies intern mitjançant el qual qualsevol persona que detecti una mala pràctica dins la nostra institució informi, inclús de forma anònima, d’aquest fet mitjançant:

  • Escrit dirigit al responsable del compliment normatiu de la institució a l’adreça postal: c/ Roger de Llúria 15, 7ª planta, 08010 Barcelona o a l’adreça de correu electrònic: canal.comunicacio@fje.edu.
  • Telèfon 932702213
  • Formulari electrònic

Si la persona responsable del canal de denúncies ho considera necessari, podrà demanar a la persona denunciant informació addicional o aclariments pel que fa als fets i circumstàncies que ha posat en coneixement de la institució.

El termini per donar resposta a l’expedient és de 3 mesos a comptar des de la recepció de la comunicació. Excepte que per la complexitat del cas requereixi una ampliació de termini que podrà estendre’s com a màxim tres mesos més.

L’informem que responsable d’aquest tractament és la Fundació Jesuïtes Educació i la finalitat del tractament és la gestió de la denúncia. La legitimació es basa en el compliment d’una obligació legal i la missió d’interès general. L’interessat declara i conèixer, haver llegit i acceptat la política de privacitat. No se cediran dades a tercers, a excepció d'obligació legal. Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que pot consultar en la política de privacitat juntament amb altra informació addicional.

El canal de denúncies garanteix la utilització de les dades personals que faciliti de manera confidencial, complint amb el grau de seguretat i protecció adequat, tenint en compte les mesures de seguretat legalment establertes per evitar la seva pèrdua, deteriorament i transferència o accés a tercers no autoritzats.

Així mateix, es prohibeixen expressament qualsevol classe de represàlies contra les persones que presentin una denúncia.

Complim amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades Personals i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals. La Fundació Jesuïtes Educació té un delegat de protecció de dades al qual et pots adreçar per comunicar qualsevol qüestió relacionada amb el tractament que la Fundació fa de les teves dades o per exercir els teus drets respecte de les dades: delegat.protecciodades@fje.edu.

 

La Fundació Jesuïtes Educació declara el seu compromís amb l'establiment i el desenvolupament de polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directament o indirectament per raó de sexe, així com amb l'impuls i el foment de mesures per aconseguir la igualtat real al si de l'organització.

Informació institucional i organitzativa

Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial