Compliment normatiu de la Fundació Jesuïtes Educació

Vetllem pel compliment de totes les normatives de privacitat i seguretat de l’alumnat i la comunitat professional de la xarxa. 

Transparència

Codi ètic

Comptem amb polítiques internes de gestió per garantir la transparència i bones pràctiques a la Fundació. Com a entitat de la Companyia de Jesús, la Fundació Jesuïtes Educació assumeix i integra el codi de conducta de la Companyia de Jesús a Espanya. El codi conté els modes de procedir adients per complir les obligacions que té l’entitat, per compromís institucional, per llei o per voluntat pròpia, així com un conjunt de valors i principis que han d'inspirar la conducta de tots els treballadors i col·laboradors de la Fundació Jesuïtes Educació.

Compliment normatiu

La Fundació Jesuïtes Educació ha desenvolupat i aprovat un manual de compliment normatiu que conté una sèrie de protocols per prevenir i detectar situacions de risc penal en l'entitat, com ara la corrupció, el frau intern o altres pràctiques fraudulentes.

Compta també amb una persona responsable del compliment normatiu (compliance officer) que duu a terme la funció independent d’identificar, avaluar, prevenir i informar sobre els possibles riscos derivats de l'incompliment del marc normatiu i el codi ètic aplicable a la Fundació.

CANAL DE DENÚNCIES DE LA FUNDACIÓ JESUÏTES EDUCACIÓ

Fundació Jesuïtes Educació disposa d’un canal de denúncies intern mitjançant el qual qualsevol persona que detecti una mala pràctica dins la nostra institució informi, inclús de forma anònima, d’aquest fet mitjançant:

  • Escrit dirigit al responsable del compliment normatiu de la institució a l’adreça postal: c/ Roger de Llúria 15, 7ª planta, 08010 Barcelona o a l’adreça de correu electrònic: canal.comunicacio@fje.edu.
  • Telèfon 932702213
  • Formulari electrònic

Si la persona responsable del canal de denúncies ho considera necessari, podrà demanar a la persona denunciant informació addicional o aclariments pel que fa als fets i circumstàncies que ha posat en coneixement de la institució.

El termini per donar resposta a l’expedient és de 3 mesos a comptar des de la recepció de la comunicació. Excepte que per la complexitat del cas requereixi una ampliació de termini que podrà estendre’s com a màxim tres mesos més.

L’informem que responsable d’aquest tractament és la Fundació Jesuïtes Educació i la finalitat del tractament és la gestió de la denúncia. La legitimació es basa en el compliment d’una obligació legal i la missió d’interès general. L’interessat declara i conèixer, haver llegit i acceptat la política de privacitat. No se cediran dades a tercers, a excepció d'obligació legal. Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que pot consultar en la política de privacitat juntament amb altra informació addicional.

El canal de denúncies garanteix la utilització de les dades personals que faciliti de manera confidencial, complint amb el grau de seguretat i protecció adequat, tenint en compte les mesures de seguretat legalment establertes per evitar la seva pèrdua, deteriorament i transferència o accés a tercers no autoritzats.

Així mateix, es prohibeixen expressament qualsevol classe de represàlies contra les persones que presentin una denúncia.

La Fundació Jesuïtes Educació té un delegat de protecció de dades al qual et pots adreçar per comunicar qualsevol qüestió relacionada amb el tractament que la Fundació fa de les teves dades o per exercir els teus drets respecte de les dades: delegat.protecciodades@fje.edu.

 

La Fundació Jesuïtes Educació està compromesa amb la salut i el benestar dels educadors, alumnes i famílies. Tenim la voluntat de millorar la seguretat dels integrants de la nostra comunitat, així com de les instal·lacions. Per això tenim una política de salut i benestar amb una missió i un compromís ferms amb la prevenció de riscos laborals.

La Fundació Jesuïtes Educació declara el seu compromís amb l'establiment i el desenvolupament de polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directament o indirectament per raó de sexe, així com amb l'impuls i el foment de mesures per aconseguir la igualtat real al si de l'organització.

Als centres de Jesuïtes Educació hi ha una direcció sòlida cap a un entorn segur tant per a menors i persones vulnerables com per a educadores i educadors. L'aplicació de mesures preventives en tots els àmbits, tant formatius com arquitectònics o en la creació de guies i protocols, ens fa ser pioners a l'hora de garantir els drets de les persones. Des de l'any 2012, es fa un treball meticulós que ofereix un espai de protecció al menor, potenciant la dignitat i l'empoderament dels infants i la sensibilització i el compromís dels adults. A Jesuïtes Educació tenim tolerància zero amb l'assetjament sexual infantil i adolescent.

POLÍTICA D’ENTORN SEGUR

Ens posem a disposició d’educadors, alumnes i famílies que vulguin comunicar qualsevol cas de maltractament o assetjament sexual, dins o fora de l’aula.

Disposem de l’adreça escoltar@fje.edu per tal de gestionar qualsevol incidència, actual o passada, i emprendre les accions oportunes.

Les dades seran tractades amb la màxima confidencialitat per tal d’assegurar la integritat del denunciant.

Qualitat en la gestió interna: la gestió de les escoles es duu a terme amb criteris d'acompliment dels requisits normatius, compromís amb les persones i per al bon funcionament organitzatiu. Es treballa amb criteris de millora contínua, cercant l'eficiència i l'excel·lència. Es duen a terme auditories i assessoraments en tots els àmbits de les escoles (auditories de gestió, econòmiques, de protecció de dades, prevenció, entorn segur) i es fan avaluacions en la línia de compliment dels objectius fundacionals i identitaris (avaluacions entre escoles, avaluació apostòlica). Busquem una gestió professional de qualitat al servei del projecte educatiu.

Memòria anual

Compartim la memòria anual de la Fundació Jesuïtes Educació. Creiem en una gestió oberta i transparent de la nostra activitat.

Descàrregues
Imatge
Memoria anual de la Fundacio de Jesuites Educacio